Le vrai plaisir de construire

Privacybeleid

Algemeen

Wij vinden de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. We willen de gebruikers van onze diensten en website zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid, en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft.

 

Verzamelen van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens die u ons geeft

In principe is het doorgeven van persoonsgegevens niet nodig om gebruik te kunnen maken van onze website. Als wij persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) verzamelen in het kader van onze onlinediensten, gebeurt dit op vrijwillige basis. 

  

Cookies

Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

 

Sociale media

Als u contact met ons opneemt via sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en  YouTube, zullen wij op uw vraag reageren en de details gebruiken die u ons heeft verstrekt om een probleem op te lossen. Uw gegevens worden niet opgeslagen na de voltooiing van uw aanvraag, tenzij dit noodzakelijk is, in overeenstemming met ons bewaarbeleid. 

 

 

Doel van de verwerking en gebruik van de gegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

 

Meer bepaald streven wij volgende doelstellingen na:

 • Beantwoorden van vragen
 • Verstrekken van informatie
 • Produceren, verwerken en verzenden van bestellingen
 • Facturatie en boekhouding
 • Verwerken en verzenden van aanvragen
 • Verwerken van sollicitaties
 • Marketingcampagnes
 • Afhandelen van incidenten

 

Rechtsgrond van de verwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene;
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn te kunnen voldoen.

 

Doorgeven en delen van persoonlijke gegevens

 

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

 

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met onze leveranciers, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten te beschermen.

 

Wij zullen de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 

 

Bewaarperiode

 

Wij bewaren uw persoonlijke informatie net zo lang als noodzakelijk is om de doelstellingen te vervullen die in deze privacyverklaring beschreven staan, tenzij een langere bewaarperiode vereist is of wettelijk is toegestaan.

 

De criteria ter vaststelling van onze bewaarperioden omvatten:

 

 • de tijdsduur van onze voortgaande relatie met u en van onze verlening van door u verzochte services;
 • de wenselijkheid van bewaring in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld bij geldende statuten inzake beperkingen, procesvoeringen of reglementaire onderzoeken).

-          of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (zo vereisen bepaalde wetten dat wij uw transacties enige tijd bewaren voordat wij ze kunnen verwijderen); of

 

 

Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen? 

 

U kunt uw gegevens inkijken

Wenst u te bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 

Wij zullen u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er geen gevoelige persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, etc.). 

U kunt uw gegevens laten verbeteren

 Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,etc.), vragen we u ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen. 

U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.  In ieder geval zijn wij gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke verjaringstermijn dit oplegt. 

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde

 Indien u dit wenst, kan u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt aan u of rechtstreeks aan een derde over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst. Wij maken geen gebruik van deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waaronder profiling, waaraan rechts- of gelijkaardige gevolgen zijn verbonden. 

U kunt uw toestemming intrekken 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens verwijderen. 

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons via info@dumoulinbricks.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen. Tot dit adres kan u zich eveneens richten voor inhoudelijke vragen over deze GDPR-policy.

Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat wij uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleven: contact@apd-gba.be.

 

 Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons.

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is geen statisch document. Het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan.

 

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid, de verwerking van uw gegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met:

 

Charlotte Vandermersch

 

Dumoulin Bricks bvba

Moorseelsesteenweg 239

8800 Roeselare

056/509871

info@dumoulinbricks.be

____________________________________________________________________________________________________________________

Privacy Statement

Généralités

Nous accordons énormément d’importance à la protection de la vie privée.  Nous voulons informer le plus possible les utilisateurs de nos services et site internet et leur permettre de contrôler l’utilisation de leurs données. Nous vous proposons ci-dessous davantage d’informations relatives à notre politique de protection de la vie privée et vous expliquons quelles données nous collectons, pourquoi, pour quelle durée ainsi que la manière dont vous pourrez contrôler celles-ci.

 

Collecte de données personnelles

Données personnelles que vous nous transmettez

En principe, il n’est pas nécessaire de donner des renseignements personnels pour pouvoir faire usage de notre site internet.  Si nous recueillons des données personnelles (p.ex. nom, adresse ou adresse mail) dans le cadre de nos services online, cela s’effectue sur base volontaire.

Cookies

Nous n'utilisons pas de cookies sur notre site.

Médias sociaux

Si vous nous contactez via les médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, nous réagirons à votre demande et utiliserons les informations que vous nous aurez fournies pour résoudre un problème. Vos données ne seront pas stockées une fois votre demande exécutée, sauf en cas de besoin, et ce, conformément à notre politique en matière de conservation des données.

 

Finalité du traitement et usage des données

Nous traitons les données à caractère personnel à diverses fins. Pour chaque traitement, seules les données nécessaires pour réaliser les fins visées sont traitées.

Nous visons plus précisément les finalités suivantes :

 • Répondre aux questions
 • Fournir des informations
 • Produire, traiter et envoyer les commandes
 • Facturation et comptabilité
 • Traitement et envoi des demandes
 • Traitement des candidatures
 • Campagnes de marketing
 • Traiter les incidents

 

Fondement juridique du traitement

 

Le traitement des données à caractère personnel par nous se déroule sur base des fondements juridiques suivants :

 • autorisation de la personne concernée ;
 • soumis.

-          nécessité pour l'exécution du contrat ou pour l'adoption de mesures précontractuelles ;

-          nécessité pour la promotion de nos intérêts légitimes, à savoir garantir la continuité de ses activités ;

-          pour pouvoir satisfaire toutes les dispositions légales ou réglementaires nous sommes

 

Partage des données et transferts

 

En principe, les données à caractère personnel sont uniquement partagées avec l'autorisation de la personne physique concernée ou si ce partage est nécessaire en vue de réaliser une transaction ou de pouvoir fournir un produit ou un service.

 

En outre, les données sont également partagées, si nécessaire, avec nos fournisseurs, lorsque la loi l'exige, lorsque nous sommes impliqués dans un litige avec la personne concernée, pour protéger les clients, pour garantir la sécurité des produits et pour protéger nos droits (de propriété).

 

Nous ne transfèrerons pas les données concernées à un pays tiers ou à une organisation internationale.

 

Durée de conservation

Nous conservons vos informations personnelles pendant toute la durée nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont recueillies en vertu de la présente politique de protection de la vie privée, sauf si la loi impose ou autorise une durée de conservation plus longue.

Pour déterminer ces durées de conservation, nous nous appuyons sur différents critères :

 • la durée de notre relation et la durée pendant laquelle nous vous fournissons les services demandés ;
 • si nous sommes soumis à une quelconque obligation légale (par exemple, certaines lois nous imposent de conserver une trace de vos transactions pendant une certaine période avant leur suppression) ; ou
 • si une telle conservation est souhaitable au vue de notre situation légale (par exemple, eu égard aux délais de prescription applicables, à un litige ou à des enquêtes réglementaires).

 

Quels droits pouvez-vous exercer pour garantir la protection de vos données à caractère personnel ? 

Vous pouvez consulter vos données

Si vous souhaitez consulter les données à caractère personnel vous concernant qui sont traitées par nous, vous pouvez le faire en exerçant votre droit de regard.

Nous vous fournirons un relevé aussi complet que possible des données à caractère personnel qu’elle conserve à votre sujet. Nous pouvons d’ores et déjà confirmer que nous ne conservons pas de données sensibles (par exemple des données relatives à la race, l’origine ethnique, la santé, l’orientation sexuelle, etc.).

Vous pouvez faire rectifier vos données

S’il y a des changements dans vos données à caractère personnel (nom, adresse, adresse e-mail, etc.), nous vous demandons de bien vouloir nous le signaler de manière à ce que nous puissions apporter les corrections ou compléments nécessaires.

Vous pouvez demander l’effacement de vos données

Si vous estimez que nous traitons certaines données à caractère personnel sur une base illicite, c’est-à-dire sans finalité légitime pour ce faire, vous pouvez demander à ce que vos données à caractère personnel soient effacées.  En tout état de cause, nous sommes en droit de conserver vos données à caractère personnel lorsqu’un délai de prescription légal l’impose.

Vous pouvez demander une limitation du traitement de vos données à caractère personnel

Si vos données à caractère personnel sont inexactes et que vous avez demandé de les adapter ou si vous estimez que nous traitons vos données sur une base illicite, vous pouvez demander une limitation du traitement de vos données.

Vous pouvez demander que vos données à caractère personnel soient directement transférées à un tiers 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander de transférer, soit à vous-même, soit directement à un tiers, les données que vous nous avez personnellement fournies. Le RGPD prévoit certaines limites à ce droit, de sorte que celui-ci ne s’applique pas dans tous les cas. Un examen au cas par cas est bien entendu nécessaire. 

Vous pouvez parfois refuser que vos données soient traitées de manière entièrement automatisée

Certains traitements de données et certains process sont effectués de manière entièrement automatisée, sans intervention humaine. Nous ne faisons pas usage de tels traitements automatisés de données à caractère personnel – dont le profilage -, qui impliquent des conséquences dans le domaine juridique ou des domaines connexes.

Vous pouvez retirer votre consentement

Lorsque vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Nous procéderons alors à l’effacement de vos données. 

Si vous souhaitez exercer un ou plusieurs des droits précités, veuillez prendre contact avec Charlotte Vandermersch à l’adresse info@dumoulinbricks.be et préciser quel droit vous souhaitez exercer. Pour les questions de fond relatives à la présente politique de protection de la vie privée, vous pouvez également envoyer un e-mail à cette adresse.

En outre, nous vous signalons que vous pouvez à tout moment introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle à l’adresse contact@apd-gba.be, si vous estimez que nous ne respectons pas vos droits tels qu’énoncés ci-dessus.

Nous protégeons vos données à caractère personnel

Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser au maximum vos données à caractère personnel et pour protéger votre vie privée de manière optimale. Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles qui sont nécessaires à cet effet, car nous attachons une grande importance à la confidentialité de vos données personnelles.

Modifications apportées à la présente politique de protection de la vie privée

La présente politique de protection de la vie privée n’est pas un document statique. Elle est susceptible d’être modifiée et le sera en effet au cours du temps.

Contact

Pour tout complément d’information relatif à cette politique de protection de la vie privée, le traitement de vos données ou l’exercice de vos droits, veuillez contacter :

 

Charlotte Vandermersch

Dumoulin Bricks bvba

Moorseelsesteenweg 239

8800 Roeselare

info@dumoulinbricks.be

056/509871